MƏSAFİL SATIŞ MÜQAVİLƏSİ

TARAFLAR
Bu müqavilə aşağıda göstərilən şərtlər əsasında aşağıdakı tərəflər arasında imzalanmışdır.
A. 'ALICI'; (müqavilədə bundan sonra "ALICI" kimi anılacaqdır)
B. 'SATIŞÇI'; (müqavilədə bundan sonra "SATIŞÇI" kimi anılacaqdır)
AD - SOYAD:
ÜNVAN:
Bu müqaviləni qəbul edərək, ALICI, müqavilə mövzusu sifarişi təsdiqlədikdən sonra sifarişin məbləği və əgər varsa, göstərilən əlavə dəyərlər (kargo haqqı, vergi və s.) ödəmə məcburiyyətində olduğunu və bu barədə məlumatlandırıldığını əvvəlcədən qəbul edir.

TANIMLAR
Bu müqavilənin tətbiqində və tərcüməsində aşağıdakı terminlər onların qarşısındakı açıqlamaları ifadə edir:
BAKAN: Gümrük və Ticarət Bakanı'nı,
BAKANLIK: Gümrük və Ticarət Nazirliyi'ni,
QANUN: Tükəticinin Müdafiəsi haqqında 6502 saylı Qanunu,
NİZAMNAMƏ: Uzaqdan bağlı müqavilələrə dair Nizamnaməni (RG: 27.11.2014/29188)
XİDMƏT: Ticarəti olmayan məqsədlərlə alınan mal və ya xidməti daxil edən hər hansı bir istehlakçı əməliyyatını,
SATIŞÇI: Ticari və ya peşəkar fəaliyyətləri çərçivəsində tükəticilərə mal təklif edən və ya mal təklif edən şirkəti,
ALICI: Ticari və ya peşəkar olmayan məqsədlərlə mal və ya xidməti əldə edən, istifadə edən və ya istifadə edən gerçək və ya hüquqi şəxsi,
SAYT: SATIŞÇI-ya məxsus olan internet saytını,
SİFARİŞ VERƏN: SATIŞÇI-ya məxsus internet saytı vasitəsilə mal və ya xidməti istəyən gerçək və ya hüquqi şəxsi,
TARAFLAR: SATIŞÇI və ALICI-ları
MÜQAVİLƏ: SATIŞÇI və ALICI arasında bağlanan bu müqaviləni,
MAL: Alış-verişə məruz qalan daşınır əşyanı və elektronik ortamda istifadə üçün hazırlanan yazılım, səs, görüntü və s. maddi olmayan malları ifadə edir.

MÖVZU
Bu müqavilə, ALICI'nın SATIŞÇI-ya məxsus olan internet saytı vasitəsilə elektronik ortamda sifariş verdiyi aşağıda göstərilən xüsusiyyətləri və satış qiyməti göstərilən məhsulün satışı və təhvil verməsi ilə əlaqədar olaraq 6502 saylı Tükəticinin Müdafiəsi haqqında Qanun və Uzaqdan Bağlı Müqavilələrə dair Nizamnamənin tələblərini tənzimləyir.
Siyahıda göstərilən və saytda elan edilən qiymətlər satış qiymətidir. Elan edilən qiymətlər və vədadələr yenilənənə və dəyişdirilənə qədər qüvvədədir. Vaxtla məhdud olunmuş qiymətlər isə göstərilən müddət sonuna qədər keçərlidir.
SATIŞÇI MƏLUMATLARI
Adı: AKADEMİ DİSLEKSİ ÖZEL EĞİTİM ARAÇ VE GEREÇLERİ TİC. LTD. ŞTİ
Ünvan: 6347 SK NO:16/A ÖZÇAKMAK APT. BOSTANLI-KARŞIYAKA/İZMİR
Telefon: 0232 336 66 62
Faks: 0232 336 66 84
E-poçt: info@akademidisleksi.com
ALICI MƏLUMATLARI
Çatdırılacaq şəxs
Çatdırılma ünvanı
Telefon
Faks
E-poçt/istifadəçi adı
SİFARİŞ VERƏN ŞƏXS MƏLUMATLARI
Ad/Soyad/Ünvan
Ünvan
Telefon
Faks
E-poçt/istifadəçi adı

SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ
Malın/Ürün/Ürünlerin/Hizmetin temel özellikleri (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI'ya ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. Satıcı tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.
7.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.
7.3. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dahil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir.
Ürün Açıklaması: Prep Eğitimci Eğitimi
Adet: 1
Birim Fiyatı:
Ara Toplam:
(KDV Dahil)
Kargo Tutarı:
Toplam:
Ödeme Şekli ve Planı:
Teslimat Adresi:
Teslim Edilecek Kişi:
Fatura Adresi:
Sipariş Tarihi:
Teslimat tarihi:
Teslim şekli:
Ürün Açıklaması: Prep Eğitim Materyali

Adet: 1
Birim Fiyatı:
Ara Toplam:
(KDV Dahil)
Kargo Tutarı:
Toplam:
Ödeme Şekli ve Planı:
Teslimat Adresi:
Teslim Edilecek Kişi:
Fatura Adresi:
Sipariş Tarihi:
Teslimat Tarihi:
Teslim Şekli:
7.4. Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti ALICI tarafından ödenecektir.
Ürün Açıklaması: Prep Eğitim Materyali
Adet: 1
Birim Fiyatı:
Ara Toplam:
(KDV Dahil)
Kargo Tutarı:
Toplam:
Ödeme Şekli ve Planı:
Teslimat Adresi:
Teslim Edilecek Kişi:
Fatura Adresi:
Sipariş Tarihi:
Teslimat Tarihi:
Teslim Şekli:
7.4. Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti ALICI tarafından ödenecektir.

8. FATURA BİLGİLERİ
Ad/Soyad/Unvan:
Adres:
Telefon:
Faks:
E-posta/kullanıcı adı:
Fatura teslim: Fatura sipariş teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile birlikte teslim edilecektir.

9. GENEL HÜKÜMLER
9.1. ALICI, SATICI'ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI'nın; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI'ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dahil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
9.2. Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydıyla ALICI'nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI'nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün ALICI'ya teslim edilememesi durumunda, ALICI'nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.
9.3. SATICI, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan ari olarak yasal mevzuat gerekliliklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
9.4. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI'yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.
9.5. SATICI, sipariş konusu ürün veya

9.6. ALICI, Məsafəli müqaviləyə məruz qalan məhsulun çatdırılması üçün bu Müqaviləni elektron ortamda təsdiqləyəcəyini və hansısa səbəblərlə məhsulun ödənişinin edilməməsi və ya banka qeydlərində ləğv edilməsi halında SATICI'nın məhsulu çatdırma öhdəliyinin sona çatdığını qəbul, bəyan və taahhüt edir.
9.7. ALICI, Məsafəli müqaviləyə məruz qalan məhsul ALICIya və ya ALICI tərəfindən göstərilən ünvana çatdırıldıqdan sonra ALICIya aid kredit kartının icazəsiz şəkildə başqaları tərəfindən zalım istifadəsi nəticəsində müqaviləyə məruz qalan məhsulun ödənişi ilgili banka və ya maliyyə müəssisəsi tərəfindən SATICIya ödənməməsi halında, ALICI məhsulu SATICIya aiddir şəkildə nəqliyyat xərcləri ilə 3 gün ərzində qaytaracağını qəbul, bəyan və taahhüt edir.

9.8. SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici durumlar olması gibi mücbir sebep durumunda sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemezse, durumu ALICI'ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa eşdeğeri ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI'dan talep etme hakkını haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI'nın nakit olarak yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI'nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI'nın hesaplarına yansıması durumunun tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI'yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.9. SATICININ, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI'ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI'nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

9.10. ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, ALICI'ya aittir

9.11. SİFARİŞ zamanında istifadə olunan kredit kartı sahibi ALICI ilə eyni şəxs olmadıqda və ya SİFARİŞ istifadə olunan kredit kartının təhlükəsizlik açığı aşkar edildikdə SATICI ALICIDAN kredit kartı sahibi ilə əlaqədar şəxsiyyət və əlaqə məlumatlarını, SİFARİŞ istifadə olunan kredit kartının əvvəlki ayın ekstraktını və ya kartın bankası tərəfindən onun özünə aid olduğuna dair məktubu tələb edə bilər. ALICININ tələb olunan məlumatları/bələtləri təmin etməsinə qədər keçəcək vaxt ərzində sifariş dondurulacaq və deyilən tələblər 24 saat ərzində yerinə yetirilməsə SATICI sifarişi ləğv etmə hüququna malikdir.

9.12. ALICI SATICI saytına üzv olarkən verdiyi şəxsi və digər məlumatların düzgün olduğunu, SATICI'nın bu məlumatların doğruluğu səbəbindən uğrayacağı bütün zərərləri SATICI-nın ilk bildirimi əsasında dərhal, nağdən və dəfəten təmin edəcəyini bildirir və taahhüt edir.

9.13. ALICI SATICI'nın saytını istifadə edərkən qanuni qaydaların riayət olunmasını və onları pozmağı əvvəldən qəbul və taahhüt edir. Əks halda, bu cür pozuntulara görə bütün hüquqi və cinayət məsuliyyətlər tamamilə və yalnız ALICIya aid olacaqdır.

9.14. ALICI SATICI'nın saytını ictimai qaydanları pozan, ümumi etika qaydalarına zidd olan, başqalarını rahatsız edən və ya taciz edən, qanunlara zidd olan bir məqsəd üçün, başqalarının material və mənəvi hüquqlarına toxunacaq şəkildə istifadə edə bilməz. Əlavə olaraq, üzv başqalarının xidmətlərdən istifadəsini maneələyən və ya çətinləşdirən fəaliyyət (spam, virus, trojan, kimi) həyata keçirə bilməz.

9.15. SATICI'nın nəzarəti altında olmayan və/

ya başqa üçüncü tərəflərin sahib olduğu və/ya işlətdiyi başqa veb saytlara və/ya başqa məzmunlara SATICI'nın saytı vasitəsilə link verilə bilər. Bu linklər ALICIya rahat yönəldilmək məqsədi ilə qoyulub və link verilən veb saytını və ya onu idarə edən şəxsi dəstəkləməyərək, link verilən veb saytının daxil etdiyi məlumatlara dair hər hansı bir təminat məzmunu daşımayır.

9.16. Bu müqavilədə qeyd olunan maddələrdən bir və ya bir neçəsinə zidd hərəkət edən üzv, həmin pozuntuların məsuliyyətini şəxsi olaraq daşıyır və SATICI-nı bu pozuntuların hüquqi və cinayətli nəticələrindən azad saxlayacaq. Əlavə olaraq, həmin pozuntular səbəbiylə, hadisənin hüquq sahəsinə gətirilməsi halında, SATICI ALICIya qarşı üzvlük müqaviləsinə əməl olunmamasından dolayı təzminat tələb etmə haqqını qoruyur.

10. CAYMA HÜQUQU

10.1. ALICI; məsafəli müqavilənin məlumatlı satışa aid olması halında, malın özünə və ya göstərdiyi ünvana çatdırılma tarixindən etibarən 14 (on dörd) gün müddət ərzində, SATICI-ya bildirərək, hər hansı bir hüquqi və cinayəti məsuliyyət daşımaz və heç bir səbəb göstərmədən məlumatlı müqavilədən irəli gələn cayma hüququnu istifadə edə bilər. Xidmət təqdiminə aid məsafəli müqavilələrdə isə bu müddət müqavilənin imzalandığı tarixdən etibarən başlar. Cayma hüququ müddəti başa çatmadan öncə, müştərinin razılığı ilə xidmətin yerinə yetirilməsinə başlanan xidmət müqavilələrində cayma hüququ istifadə edilə bilməz. Cayma hüququ istifadəsindən doğan xərclər SATICI-ya aiddir. ALICI, bu müqaviləni qəbul etməklə, cayma hüququ haqqında xəbərdar edildiyini öncədən qəbul edir.

10.2. Cayma hüququ istifadə edilməsi üçün 14 (on dörd) günlük müddət ərzində SATICI-ya iadəli taahhütlü poçt, faks və ya e-poçt vasitəsilə yazılı bildirişdə bulunulması və məlumatlı müqavilədə düzənlənən "Cayma Hüququ İstifadə Edilə Bilməyəcək Məhsullar" qaydaları çərçivəsində istifadə olunmamış olması şərtdir. Bu hüququn istifadəsi halində,
a) Ürünün ALICI-ya və ya 3. şəxsə çatdırılan faturası, (Geri qaytarılmaq istənilən məhsulün fakturası korporativ olarsa, geri qaytarılarkən şirkətin düzəltdiyi geri qaytarılma fakturası ilə birlikdə göndərilməlidir. Şirkətlər adına faktura düzəltdiyi sifarişlərin İADE FATURASI kesilmədiyi halda geri qaytarılma tamamlanmayacaqdır.)
b) Geri qaytarılma formu,
c) Geri qaytarıl

acaq məhsulların qutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ilə birlikdə tam və ziyan görməmiş şəkildə çatdırılması tələb olunur.
d) SATICI, cayma bildirişinin özünə çatmasından sonra ən geç 10 günlük müddət ərzində ümumi məbləği və ALICI-ni borc altına salan sənədləri ALICI-ya qaytarmaq və 20 günlük müddət ərzində malı qəbul etməklə yükümlüdür.
e) ALICI-nın xəbəri olmayan bir səbəbdən malın dəyərində bir azalma olarsa və ya geri qaytarılma mümkünsüzləşsə, ALICI qusuru nisbətində SATICI-nın zərərlərini təzmin etməklə yükümlüdür. Lakin cayma hüququ müddəti ərzində malın və ya məhsulun qaydada istifadəsi səbəbiylə meydana gələn dəyişiklik və bozulmalardan ALICI məsuliyyətli deyildir.
f) Cayma hüququ istifadəsi səbəbiylə SATICI tərəfindən tərtib edilən kampaniya limit tutarının altına düşməsi halında kampaniya çərçivəsindən istifadə edilən endirim məbləği ləğv edilir.

11. İMTİNA HÜQUQUNDAN İSTİFADƏ EDİLƏ BİLMƏYƏCƏK MƏHSULLAR

Aşağıda göstərilən məhsullarda imtina hüququ istifadə edilməz:

- Alıcının istəyi və ya açıqca şəxsi ehtiyacları əsasında hazırlanan və geri qaytarılmağa uyğun olmayan məhsullar,
- İç geyim alt hissələri, mayolar və bikini altları,
- Məkyyaj vasitələri,
- Tək istifadəlik məhsullar,
- Tez çürüyən və ya son istifadə tarixi keçmə ehtimalı olan mallar,
- Alıcıya çatdırıldıqdan sonra baxmaq vəziyyətinə uyğun olmayan sağlamlıq və hijyen açısından uyğun olmayan məhsullar,
- Çatdırıldıqdan sonra başqa məhsullarla qarışan və doğası gereği ayrışdırılması mümkün olmayan məhsullar,
- Abonelik müqaviləsi əsasında təmin olunan, qəzet və jurnal kimi müddəti olan nəşrlərə aid mallar,
- Elektronik vasitələrdə dərhal icra olunan xidmətlər və tükəticiyə dərhal təhvil verilən immaterial mallar,
- Səs və görüntü qeydləri, kitablar, rəqəmsal məzmunlar, yazılım proqramları, veri qeyd edə bilən və veri saxlama qurğuları, kompüter sarf məhsulları və ambalajı Alıcı tərəfindən açıldıqda geri qaytarılması Yönetməyə əsasən mümkün deyil.

Kosmetik və şəxsi ümumiyyətləndirmə məhsulları, iç geyim məhsulları, mayo, bikini, kitablar, kopyalanabilir yazılım və proqramlar, DVD, VCD, CD və kassettlər və ofis sarf məhsulları (toner, kartuş, şerit və s.) geri qaytarıla biləməsi üçün qutularının açılmamış, sınaqdan keçirilməmiş, pozulmamış və istifadə olunmamış olmaları tələb olunur.

12. ÖDƏMƏDƏ İNAD VƏ HÜQUQİ NƏTİCƏLƏR

Alıcı, ödəmə əməliyyatlarını kredit kartı ilə etdikdə inada düş

düyü halda, kart sahibi bankla arasındakı kredit kartı müqaviləsi çərçivəsində faiz ödəyəcəyini və bankaya qarşı məsuliyyət daşıyacağını qəbul, bəyan və təmin edir. Bu halda, əlaqəli bank hüquqi yollarla müraciət edə bilər; yaranacaq xərcləri və vəkil haqqını Alıcıdan tələb edə bilər və hər halda Alıcının borcunun gecikməsi səbəbindən, Satıcıya dəyən zarar və ziyana qarşı məsuliyyət daşıyacağını qəbul, bəyan və təmin edir.

13. MÜSAİT MAHKƏMƏ

Bu müqavilədən doğan uyuşmazlıqlarda, şikayət və etirazlar, aşağıdakı qanunda göstərilən pul məbləğləri daxilində tükəticinin yerləşdiyi yerdə olan tüketici məsələləri arbiter heyətinə və ya tüketici məhkəməsinə veriləcəkdir. Pul məbləği ilə bağlı məlumatlar aşağıdakılardır: 

01/01/2023 tarixindən etibarən 2023-cü ildə aparılacaq müraciətlərdə dəyəri: 66.000 TL (altmışaltı min Türk Lirasının altında olan) uyuşmazlıqlarda, il və ya rayon tüketici arbiter heyətləri vəzifəli olacaqdır.

Bu müqavilə ticari məqsədlərlə bağlıdır.

14. QÜVVƏYƏ ALINMA TARİXİ

Alıcı, saytdan verdiyi sifarişə aid ödeməni yerinə yetirdikdə işbu müqavilənin bütün şərtlərini qəbul etmiş sayılır. Satıcı isə sifarişin yerinə yetirilməsi əvvəlində, Alıcı tərəfindən oxunub qəbul edildiyinə dair təsdiq almaq məcburiyyətindədir.

SATICI:
ALICI:
TARİX: